Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES SECTORIALS

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de barris, participació ciutadana, esports, governació, cultura, joventut, educació, acció social, medi ambient, sanitat, i promoció econòmica.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees de planejament urbanístic i relatives a la concessió de llicències d’obres.

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Integrada per un representant de cada grup polític municipal, amb competència a les matèries a què es refereixen les àrees d’establiment d’impostos i tributs, pressupostos i, en general, ingressos i despeses municipals.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

 

 

Presidència: L’Alcalde és el President de les comissions informatives, tot i que pot delegar la seva presència efectiva en qualsevol membre de la corporació.

Calendari: les Comissions informatives tenen lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal, ja sigui ordinari o extraordinari. La convocatòria es traslladarà al dia anterior hàbil, si el prefixat fos festiu. Aquestes sessions no estan obertes al públic.

Funcions: Les comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s'han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria. Cada ajuntament crea i determina el nombre i l'àmbit, i estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

Sistema de votació: S’estableix el sistema de vot ponderat, d’acord al que estableix l’article 58.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-07-2019 14:17